column
Hybrid coronary revascularization vs. percutaneous coronary interventions for multivessel coronary artery disease
Edward L. Hannan, Yi-Feng WU, Kimberly Cozzens, Jacqueline Tamis-Holland, Frederick S.K. Ling, Alice K. Jacobs, Ferdinand J. Venditti, Peter B. Berger, Gary Walford, Spencer B. King, III
2021, 18(3): 159-167. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.003
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of outcomes for percutaneous coronary intervention in men and women with unprotected left main disease
Sheng-Wen LIU, Chang-Dong GUAN, Feng-Huan HU, Jue CHEN, Ke-Fei DOU, Wei-Xian YANG, Yong-Jian WU, Yue-Jin YANG, Bo XU, Shu-Bin QIAO
2021, 18(3): 168-174. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.004
Abstract FullText HTML PDF
Effects of the total physical activity and its changes on incidence, progression, and remission of hypertension
Can CAI, Fang-Chao LIU, Jian-Xin LI, Ke-Yong HUANG, Xue-Li YANG, Ji-Chun CHEN, Xiao-Qing LIU, Jie CAO, Shu-Feng CHEN, Chong SHEN, Ling YU, Fang-Hong LU, Xian-Ping WU, Lian-Cheng ZHAO, Ying LI, Dong-Sheng HU, Jian-Feng HUANG, Xiao-Yang ZHOU, Xiang-Feng LU, Dong-Feng GU
2021, 18(3): 175-184. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.002
Abstract FullText HTML PDF
Association of changes in waist circumference with cardiovascular disease and all-cause mortality among the elderly Chinese population: a retrospective cohort study
Xue-Ning ZHANG, Hao ZHAO, Zhan SHI, Ling YIN, Xiao-Yan ZHAO, Chun-Yu YIN, Yong-Li YANG, Song-He SHI
2021, 18(3): 185-195. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.001
Abstract FullText HTML PDF
Factors associated with change in frailty scores and long-term outcomes in older adults with coronary artery disease
S. Michael Gharacholou, Joshua P. Slusser, Ryan J. Lennon, Carolyn R. Flock, Leslie T. Cooper, Patricia A. Pellikka, Jorge Brenes Salazar, Mandeep Singh
2021, 18(3): 196-203. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.006
Abstract FullText HTML PDF
Associations between low-density lipoprotein cholesterol and haemorrhagic stroke
Yun-Yan XIE, Shi-Meng LIU, Qian ZHANG, Yu JIA, Jian-Ping DING
2021, 18(3): 204-209. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.011
Abstract FullText HTML PDF
Optimal dual antiplatelet therapy strategy in elderly patients with acute coronary syndrome
Monica Verdoia, Rocco Gioscia, Giuseppe De Luca
2021, 18(3): 210-218. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.010
Abstract FullText HTML PDF
Heart failure in the elderly
Pablo Díez-Villanueva, César Jiménez-Méndez, Fernando Alfonso
2021, 18(3): 219-232. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.009
Abstract FullText HTML PDF
A world's first attempt of mixed-reality system guided inferior vena cava filter implantation under remote guidance of 5G communication
Hang ZHU, Yao LI, Guang GONG, Mao-Xiang ZHAO, Lin LIU, Si-Yu YAO, Chi WANG, Xin LI, Yun-Dai CHEN
2021, 18(3): 233-237. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.008
Abstract FullText HTML PDF
A rare sighting: left atrial appendage thrombus seen on transthoracic echocardiogram
Jose Ruiz, Fadi Kandah, Maedeh Ganji, Robert F. Percy, Srinivasan Sattiraju
2021, 18(3): 238-239. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.007
Abstract FullText HTML PDF
Application of endovascular pure electrocoagulation in the management of coronary artery perforation during percutaneous coronary intervention
Qing-Yu HUANG, Bang-Wei WU, Bo JIN, Wei SHEN, Mazin Eisa, Xin-Ping LUO, Jian LI
2021, 18(3): 240-244. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2021.03.005
Abstract FullText HTML PDF