ISSN 1671-5411 CN 11-5329/R
Li-Yuan MA, Wei-Wei CHEN, Run-Lin GAO, Li-Sheng LIU, Man-Lu ZHU, Yong-Jun WANG, Zhao-Su WU, Hui-Jun LI, Dong-Feng GU, Yue-Jin YANG, Zhe ZHENG, Sheng-Shou HU. China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary. J Geriatr Cardiol 2020; 17(1): 1-8. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.001
Citation: Li-Yuan MA, Wei-Wei CHEN, Run-Lin GAO, Li-Sheng LIU, Man-Lu ZHU, Yong-Jun WANG, Zhao-Su WU, Hui-Jun LI, Dong-Feng GU, Yue-Jin YANG, Zhe ZHENG, Sheng-Shou HU. China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary. J Geriatr Cardiol 2020; 17(1): 1-8. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.001

China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary

doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.001
Funds:

None

 • Received Date: 2020-01-01
 • Rev Recd Date: 2020-01-23
 • Publish Date: 2020-01-28

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Figures(1)

  Article Metrics

  Article views (2701) PDF downloads(727) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return