Li-Yuan MA, Wei-Wei CHEN, Run-Lin GAO, Li-Sheng LIU, Man-Lu ZHU, Yong-Jun WANG, Zhao-Su WU, Hui-Jun LI, Dong-Feng GU, Yue-Jin YANG, Zhe ZHENG, Sheng-Shou HU. China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(1): 1-8. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.001
Citation: Li-Yuan MA, Wei-Wei CHEN, Run-Lin GAO, Li-Sheng LIU, Man-Lu ZHU, Yong-Jun WANG, Zhao-Su WU, Hui-Jun LI, Dong-Feng GU, Yue-Jin YANG, Zhe ZHENG, Sheng-Shou HU. China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(1): 1-8. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.01.001

China cardiovascular diseases report 2018: an updated summary

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return