ISSN 1671-5411 CN 11-5329/R
Yun-Dai CHEN, Wei-Yi FANG, Ji-Yan CHEN, Zhan-Ming FAN, Chuan-Yu GAO, Jun-Bo GE, Zuo-Xiang HE, Yong HUO, Lang LI, Si-Jin LI, Xi-Lie LU, Bin LV, Ju-Ying QIAN, Ya-Jun SHI, Zhu-Jun SHEN, Jing WANG, Yi-Ning WANG, Lei XU, Li YANG, Bo YU, Mei ZHANG, Jun-Jie YANG, Shu-Yang ZHANG, Xiao-Li ZHANG, Shi-Hua ZHAO, Yang ZHENG, Yu-Chi Han, Guang ZHI. Chinese expert consensus on the non-invasive imaging examination pathways of stable coronary artery disease. J Geriatr Cardiol 2018; 15(1): 30-40. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.01.012
Citation: Yun-Dai CHEN, Wei-Yi FANG, Ji-Yan CHEN, Zhan-Ming FAN, Chuan-Yu GAO, Jun-Bo GE, Zuo-Xiang HE, Yong HUO, Lang LI, Si-Jin LI, Xi-Lie LU, Bin LV, Ju-Ying QIAN, Ya-Jun SHI, Zhu-Jun SHEN, Jing WANG, Yi-Ning WANG, Lei XU, Li YANG, Bo YU, Mei ZHANG, Jun-Jie YANG, Shu-Yang ZHANG, Xiao-Li ZHANG, Shi-Hua ZHAO, Yang ZHENG, Yu-Chi Han, Guang ZHI. Chinese expert consensus on the non-invasive imaging examination pathways of stable coronary artery disease. J Geriatr Cardiol 2018; 15(1): 30-40. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.01.012

Chinese expert consensus on the non-invasive imaging examination pathways of stable coronary artery disease

doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.01.012
 • Received Date: 2018-01-20
 • Rev Recd Date: 2018-01-02
 • Publish Date: 2018-01-28

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1012) PDF downloads(1252) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return