ISSN 1671-5411 CN 11-5329/R
Rong HE, Wen-Jia GUO, Fei SHE, Guo-Bin MIAO, Fang LIU, Ya-Jun XUE, Yuan-Wei LIU, Hao-Tian WANG, Ping ZHANG. A rare case of hypokalemia-induced rhabdomyolysis. J Geriatr Cardiol 2018; 15(4): 321-324. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.04.005
Citation: Rong HE, Wen-Jia GUO, Fei SHE, Guo-Bin MIAO, Fang LIU, Ya-Jun XUE, Yuan-Wei LIU, Hao-Tian WANG, Ping ZHANG. A rare case of hypokalemia-induced rhabdomyolysis. J Geriatr Cardiol 2018; 15(4): 321-324. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.04.005

A rare case of hypokalemia-induced rhabdomyolysis

doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.04.005
Funds:

None

 • Received Date: 2017-10-15
 • Rev Recd Date: 2017-10-15
 • Publish Date: 2018-04-28

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (992) PDF downloads(814) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return