ISSN 1671-5411 CN 11-5329/R
Guo-Yi SUN, Wei GUO, Xiao-Ping LIU, Xin JIA, Jiang XIONG, Hong-Peng ZHANG, Xiao-Hui MA, Feng CHEN, Sen-Hao JIA, Jie LIU, Yang-Yang GE. Total endovascular repair of aberrant right subclavian artery using caster branched stent-graft. J Geriatr Cardiol 2018; 15(12): 751-754. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.004
Citation: Guo-Yi SUN, Wei GUO, Xiao-Ping LIU, Xin JIA, Jiang XIONG, Hong-Peng ZHANG, Xiao-Hui MA, Feng CHEN, Sen-Hao JIA, Jie LIU, Yang-Yang GE. Total endovascular repair of aberrant right subclavian artery using caster branched stent-graft. J Geriatr Cardiol 2018; 15(12): 751-754. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.004

Total endovascular repair of aberrant right subclavian artery using caster branched stent-graft

doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.12.004
Funds:

None

 • Received Date: 2018-12-06
 • Rev Recd Date: 2018-12-06
 • Publish Date: 2018-12-28

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (627) PDF downloads(545) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return