ISSN 1671-5411 CN 11-5329/R
Xi WANG, Xiao-Qing CAI, Qi WANG, Yang LIU, Dong-Kai SHAN, Lei WANG, Shan-Shan ZHOU, Jing JING, Wei HU, Kai WANG, Zi-Nuan LIU, Feng TIAN, Jun GUO, Yun-Dai CHEN. Optimizing woven coronary artery management by optical coherence tomography: three cases report. J Geriatr Cardiol 2019; 16(8): 656-659. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.08.008
Citation: Xi WANG, Xiao-Qing CAI, Qi WANG, Yang LIU, Dong-Kai SHAN, Lei WANG, Shan-Shan ZHOU, Jing JING, Wei HU, Kai WANG, Zi-Nuan LIU, Feng TIAN, Jun GUO, Yun-Dai CHEN. Optimizing woven coronary artery management by optical coherence tomography: three cases report. J Geriatr Cardiol 2019; 16(8): 656-659. doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.08.008

Optimizing woven coronary artery management by optical coherence tomography: three cases report

doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2019.08.008
Funds:

This study was supported by grants from National Key R&D Program of China (2016YFC1300304).

 • Received Date: 2019-07-31
 • Rev Recd Date: 2019-07-31
 • Publish Date: 2019-08-28

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (448) PDF downloads(333) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return