Jing LI, Hong-Yan WANG, Ning BIAN, Ru-Yi XU, Can HUA, Shao-Li NIU, Zhuo-Kun GAN, Qing WANG, Hai-Tao TIAN. Cardiac involvement in light chain amyloidosis: a case report[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(6): 373-378. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.007
Citation: Jing LI, Hong-Yan WANG, Ning BIAN, Ru-Yi XU, Can HUA, Shao-Li NIU, Zhuo-Kun GAN, Qing WANG, Hai-Tao TIAN. Cardiac involvement in light chain amyloidosis: a case report[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2020, 17(6): 373-378. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2020.06.007

Cardiac involvement in light chain amyloidosis: a case report

  • None
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return