Please cite this article as: Drakopoulou M, Oikonomou G, Latsios G, Synetos A, Beneto G, Simopoulou C, Apostolos A, Soulaidopoulos S, Aggeli K, Lozos V, Lymperiadis D, Tsioufis C, Toutouzas K. Takotsubo cardiomyopathy complicating transcatheter mitral valve-in-valve replacement. J Geriatr Cardiol 2022; 19(7): 559−561. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.07.005.
Citation: Please cite this article as: Drakopoulou M, Oikonomou G, Latsios G, Synetos A, Beneto G, Simopoulou C, Apostolos A, Soulaidopoulos S, Aggeli K, Lozos V, Lymperiadis D, Tsioufis C, Toutouzas K. Takotsubo cardiomyopathy complicating transcatheter mitral valve-in-valve replacement. J Geriatr Cardiol 2022; 19(7): 559−561. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.07.005.
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return