Chun-Ling ZHENG, Li ZHAO, Yu CHEN, Zheng-Ming XU, Ling LIU, Li-Li WANG, Ying-Ming LIU. The feasibility of leadless pacemaker implantation in nonagenarians: case report and literature review[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2022, 19(8): 626-630. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.08.008
Citation: Chun-Ling ZHENG, Li ZHAO, Yu CHEN, Zheng-Ming XU, Ling LIU, Li-Li WANG, Ying-Ming LIU. The feasibility of leadless pacemaker implantation in nonagenarians: case report and literature review[J]. Journal of Geriatric Cardiology, 2022, 19(8): 626-630. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.08.008

The feasibility of leadless pacemaker implantation in nonagenarians: case report and literature review

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return