column
Angiography-derived radial wall strain predicts coronary lesion progression in non-culprit intermediate stenosis
Zhi-Qing WANG, Bo XU, Chun-Ming LI, Chang-Dong GUAN, Yue CHANG, Li-Hua XIE, Su ZHANG, Jia-Yue HUANG, Patrick W Serruys, William Wijns, Liang-Long CHEN, Sheng-Xian TU
2022, 19(12): 937-948. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.004
Abstract FullText HTML PDF
Association of serum complement C1q with cardiovascular outcomes among patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention
Qiu-Xuan LI, Xiao-Teng MA, Qiao-Yu SHAO, Zhi-Qiang YANG, Jing LIANG, Li-Xia YANG, Dong-Mei SHI, Yu-Jie ZHOU, Zhi-Jian WANG
2022, 19(12): 949-959. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.001
Abstract FullText HTML PDF
Development and validation of a nomogram predicting one-year mortality in patients undergoing percutaneous coronary intervention
Jing-Jing SONG, Yu-Peng LIU, Wen-Yao WANG, Jie YANG, Jun WEN, Jing CHEN, Jun GAO, Chun-Li SHAO, Yi-Da TANG
2022, 19(12): 960-969. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.003
Abstract FullText HTML PDF
Electrocardiogram-based artificial intelligence for the diagnosis of heart failure: a systematic review and meta-analysis
Xin-Mu LI, Xin-Yi GAO, Gary Tse, Shen-Da HONG, Kang-Yin CHEN, Guang-Ping LI, Tong LIU
2022, 19(12): 970-980. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.002
Abstract FullText HTML PDF
Mild haemoglobin drop and clinical outcomes in acute coronary syndrome patients: finding from the BleeMACS registry
Ze-Kun ZHANG, Yan YAN, Si-Yi LI, Sergio Raposeiras-Roubín, Emad Abu-Assi, José P. Henriques, Fabrizio D’Ascenzo, Jorge Saucedo, Wei GONG, Shao-Ping NIE
2022, 19(12): 981-989. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.005
Abstract FullText HTML PDF
Aortic valve leaflet disruption techniques in transcatheter aortic valve replacement
Brian Shin, David Li, Hong LIU
2022, 19(12): 990-994. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.006
Abstract FullText HTML PDF
Fragmented QRS complex with an additional R-wave attenuated by short RR interval in a patient with acute pulmonary embolism and cardiogenic shock
Koji Takahashi, Hiromasa Nakahara, Eiji Arimitsu, Satoshi Imamine, Yoshiyasu Obata, Kimio Nakanishi, Yoshiyasu Taniguchi, Maiko Amano, Chika Omori, Takafumi Okura
2022, 19(12): 995-1000. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.008
Abstract FullText HTML PDF
Point-of-care ultrasonography in geriatric medicine: usefulness for approaching infectious endocarditis diagnosis
Pablo Solla, Patricia Cancelo, Eva López, Jesús de la Hera, César Morís, José Gutiérrez
2022, 19(12): 1001-1002. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.007
Abstract FullText HTML PDF
Unplanned J-valve implantation during open heart surgery for severe valvular annulus and ventricle calcification
Tian-Ge LUO, Bo LI, Jie HAN, Hai-Bo ZHANG
2022, 19(12): 1003-1006. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2022.12.009
Abstract FullText HTML PDF